top of page

คู่มือการเข้าร่วม

บริจาคของเล่นเด็ก เพื่อเด็กด้อยโอกาส

เงื่อนไข

เงื่อนไข
 • ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมแทนผู้อื่นโดยเด็ดขาด หากตรวจพบ Uncommon Volunteer จะขอสงวนสิทธิ์ถอนการรับรองและปฏิเสธผลงานโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเพื่อการบริการทางการศึกษา ดำเนินการและบริหารโครงการโดย Uncommon Volunteer การรับรอง/การจัดการการเข้าร่วม ต้องเข้าร่วมผ่าน จิตอาสาออนไลน์.com เท่านั้น ไม่สามารถเข้าร่วมผ่านโครงการหรือช่องทางอื่นได้


ขณะเข้าร่วมกิจกรรม
 • ขณะเข้าร่วมกิจกรรม โปรดถ่ายภาพขณะเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 3 ภาพ ได้แก่ ภาพของสิ่งของที่เตรียมส่ง และภาพการจัดส่ง


เงื่อนไข/สิ่งที่ต้องทราบ

คู่มือ/วิธีเข้าร่วม

ขั้นตอนที่ 1 : ตรวจสอบประเภทของเล่นที่สามรถส่งได้

ตรวจสอบและเช็คสภาพของเล่นที่สามารถใช้งานได้

 • ต้องเป็นของเล่นหรือของขวัญรวมถึงอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็ก อนุบาล - ประถมเท่านั้น

 • สามารถส่งเป็นนิทาน สมุด หรืออุปกรณ์การเรียนก็ได้

 • ไม่จำกัดจำนวนที่สามารถส่งได้


ขั้นตอนที่ 2 : ดูข้อมูลการจัดส่ง
 • เพื่อป้องกันไม่ให้ของเล่นเสียหายแตกหักหรือร้าวในระหว่างการจัดส่ง กรุณาห่อด้วยถุงกันกระแทก(กรณีสิ่งของที่จำเป็น) รองด้วยวัตถุที่แข็งหรือกระดาษแข็งของส่ง

 • ปริ้นใบแปะหน้ากล่องหรือซอง ดาวน์โหลดโดยคลิกที่นี่ และแปะบนซองหรือกล่องก่อนจัดส่ง

 • ห้ามส่งอย่างอื่น หรือแนบเอกสารใด ๆ ที่ไม่ใช่ผลงานการเข้าร่วมกิจกรรม


 • ผู้รับ จัดส่งผลงานมาที่ ศพด. วัดไชยพร บ้านชาด ต. บ้านยวด อำเภอสร้างคอม จ. อุดรธานี 41260 Tel 0611652399

 • ผู้จัดส่ง กรุณาใช้ข้อมูลผู้จัดส่ง ดังนี้ ศูนย์รับบริจาคหนังสือ Uncommon Co-Op 299/253 หมู่ 5 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร 020797473

 • หากจัดส่งผลงานแล้ว โปรดถ่ายภาพขณะจัดส่ง และขณะจัดทำ เพื่อดำเนินการส่งหลักฐานการจัดทำ/จัดส่ง

คู่มือ/วิธีเข้าร่วม

หลังเข้าร่วมกิจกรรม

ให้ดำเนินการตามขั้นตอนข้างล่าง เป็นลำดับ

สิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อส่งผลงาน

ภาพขณะเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 3 ภาพ ได้แก่ ภาพของสิ่งของที่เตรียมส่ง และภาพการจัดส่ง

ส่งผลงาน/รับรอง
bottom of page