top of page

คู่มือการเข้าร่วม

บริจาคเสื้อผ้า เพื่อเด็กด้อยโอกาส

เงื่อนไข

เงื่อนไข/สิ่งที่ต้องทราบ

คู่มือ/วิธีเข้าร่วม

-

คู่มือ/วิธีเข้าร่วม

หลังเข้าร่วมกิจกรรม

ให้ดำเนินการตามขั้นตอนข้างล่าง เป็นลำดับ

สิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อส่งผลงาน

ข้อมูลส่วนนี้อยู่ระหว่างการอัพเดต

ส่งผลงาน/รับรอง
bottom of page