กิจกรรม

อ่านหนังสือให้คนตาบอด

ไม่ต้องทำแบบทดสอบ

นั่นหมายความว่าอาสาสมัคร สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เลย โดยที่ไม่ต้องทำแบบทดสอบก่อนเข้าร่วมกิจกรรม แต่หากขอการรับรอง/เกียรติบัตรที่ปรากฎคะแนนแบบทดสอบ อาสาสมัครจะได้คะแนนตามผลงานหรือ 100% สำหรับบางกิจกรรม