THIS VERSION IS ONLY AVAILABLE FOR BUSINESS; EMPLOYEE. IN CASE THAT YOU ARE GENERAL PARTICIPANT PLEASE GO TO GENERAL ONLINE VOLUNTEER

บริจาคหนังสือ (สำหรับผู้ใหญ่)

เพียงส่งหนังสือที่สนใจจะบริจาค เพื่อจะดำเนินการส่งมอบให้หน่วยงานต่างๆที่ต้องการสื่อความรู้เพื่อเด็กด้อยโอกาสและโรงเรียนในพื้นที่ชนบท เพื่อส่งมอบไปยังสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาต่าง ๆ ที่มีความต้องการบริจาคหนังสือเรียนเก่า เพื่อส่งมอบไปยังสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาต่าง ๆ ที่มีความต้องการ

PRIMARY SUPPORT

Need Help?

เข้าร่วมด้วยตนเอง ฟรี

เพียงคุณเป็นสมาชิก หรือพนักงาน จากองค์กรธุรกิจ/บริษัทใด ๆ ก็สามารถเข้าร่วมได้

จัดเป็นกิจกรรม CSR

นำกิจกรรมนี้ไปดำเนินการจัดเป็น โครงการ CSR โดยงบประมาณที่ประหยัด คุ้มค่า

เข้าร่วมในนามองค์กร ฟรี

เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผ่านการประสานงานระหว่างองค์กร พร้อมเข้าร่วมเป็นกลุ่ม (หลายคน)

ติดต่อ/ช่วยเหลือ

ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับความช่วยเหลือ ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วม หรือช่วยเหลืออื่น ๆ

วิทยากร ฟรี

ติดต่อเพื่อรับการสนับสนุนวิทยากร เพื่ออบรมวิธีการเข้าร่วม หรือ CSR ฟรี ไม่มีค่าวิทยากร

บริจาค/สนับสนุนเรา

บริจาคเรา เพื่อพัฒนาโครงการ/แพลตฟอร์ม CSR ที่มีประสิทธิภาพ

 

JOIN NOW

PREPARATION

Need Help?
หมายเหตุ* ไม่สามารถส่งหนังสือเรียนได้

เนื่องจากหนังสือเรียนส่วนมากจัดอยู่ในหมวดหมู่หนังสือที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบ่อย และไม่ทันสมัย ทั้งมีการขีดเขียนแล้ว ทางองค์กรฯ จึงขอปฏิเสธการรับหนังสือเรียน ทั้งนี้หากพบการส่งมาจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ แทน (ถ้าสามารถทำได้)


ประเภทหนังสือที่สามารถส่งได้
 • หนังสือติวระดับชั้นมัธยม และหนังสือเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

 • ชีทสรุป และข้อสอบต่าง ๆ

 • หนังสือสำหรับเยาวชน

 • หนังสือพัฒนาตนเอง

 • หนังสืออ่านเล่น

 • อื่น ๆ

1

ตรวจสอบประเภทหนังสือที่สามารถส่งได้

2

จัดส่งหนังสือที่มีในรายการ ไปยังหน่วยงานที่ต้องการ

จัดส่งผลงาน

 • เพื่อป้องกันผลงานเสียหายระหว่างการจัดส่ง กรุณารองด้วยวัตถุแข็งหรือกระดาษแข็งก่อนจัดส่ง

 • ปริ้นใบแปะหน้ากล่องหรือซอง ดาวน์โหลดโดยคลิกที่นี่ และแปะบนซองหรือกล่องก่อนจัดส่ง

 • ห้ามส่งอย่างอื่น หรือแนบเอกสารใด ๆ ที่ไม่ใช่ผลงานการเข้าร่วมกิจกรรม


 • ผู้รับ ให้จัดส่งไปที่ ศูนย์รับบริจาคหนังสือ Uncommon Co-Op 299/200 หมู่ 5 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร 020797473 (งดติดต่อเพื่อสอบถาม สำหรับพนักงานจัดส่ง ใช้ในการติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ฯ เพื่อส่งของเท่านั้น) - หากต้องการสอบถามข้อมูล โปรดติดต่อที่ Line @uncommonvolunteer (มี @ นำหน้า)

 • ผู้จัดส่ง กรุณาใช้ข้อมูลผู้จัดส่ง ดังนี้ ศูนย์รับบริจาคหนังสือ Uncommon Co-Op 299/200 หมู่ 5 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร 042960009


 • หากจัดส่งผลงานแล้ว โปรดลงถ่ายภาพขณะจัดส่ง และขณะจัดทำ เพื่อดำเนินการส่งหลักฐานการจัดทำ/จัดส่ง

3

แชร์กิจกรรม > ส่งหลักฐานการเข้าร่วม/ผลงาน > ขอรับการรับรอง/เกียรติบัตร