THIS VERSION IS ONLY AVAILABLE FOR BUSINESS; EMPLOYEE. IN CASE THAT YOU ARE GENERAL PARTICIPANT PLEASE GO TO GENERAL ONLINE VOLUNTEER

บริจาคเสื้อผ้า เพื่อส่งต่อให้กับคนที่ขาดโอกาส

กิจกรรมบริจาคเสื้อผ้า (สำหรับผู้ที่อยู่พื้นที่ห่างไกลหรือคนที่มีแหล่งรายได้ไม่เพียงต่อการใช้จ่ายซื้อเสื้อผ้า) เพียงส่งเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วและอยู่ในสภาพดีมาบริจาคไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ เพื่อดำเนินส่งมอบให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวก้องในพื้นที่ชนบทหรือพื้นที่ห่างไกลและขาดรายได้ในที่ต่างๆที่มีความต้องการ

PRIMARY SUPPORT

Need Help?

เข้าร่วมด้วยตนเอง ฟรี

เพียงคุณเป็นสมาชิก หรือพนักงาน จากองค์กรธุรกิจ/บริษัทใด ๆ ก็สามารถเข้าร่วมได้

จัดเป็นกิจกรรม CSR

นำกิจกรรมนี้ไปดำเนินการจัดเป็น โครงการ CSR โดยงบประมาณที่ประหยัด คุ้มค่า

เข้าร่วมในนามองค์กร ฟรี

เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผ่านการประสานงานระหว่างองค์กร พร้อมเข้าร่วมเป็นกลุ่ม (หลายคน)

ติดต่อ/ช่วยเหลือ

ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับความช่วยเหลือ ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วม หรือช่วยเหลืออื่น ๆ

วิทยากร ฟรี

ติดต่อเพื่อรับการสนับสนุนวิทยากร เพื่ออบรมวิธีการเข้าร่วม หรือ CSR ฟรี ไม่มีค่าวิทยากร

บริจาค/สนับสนุนเรา

บริจาคเรา เพื่อพัฒนาโครงการ/แพลตฟอร์ม CSR ที่มีประสิทธิภาพ

 

JOIN NOW

PREPARATION

Need Help?

1 ตรวจสอบเสื้อผ้าที่ต้องการส่ง โดยคัดเลือกจาก

-เสื้อผ้าต้องไม่ขาดและสามารถใส่ได้

-เสื้อผ้าต้องการผ่านการซักแล้ว

-กางเกงหรือร้องเท้าที่ไม่ใช้ (ผ่านการซักแล้ว)

-ไม่ส่งชุดชั้นในกางเกงในหรือถุงเท้าที่ใช้แล้ว

1

ตรวจสอบประเภทเสื้อผ้าที่ยังสามารถใส่ได้

2

ดูข้อมูลการจัดส่งและจัดส่ง

จัดส่งสิ่งเสื้อผ้าตามที่มีในหัวข้อกำหนด ไปยังหน่วยงาน

จัดส่งผลงาน

⁃ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายระหว่างการจัดส่ง กรุณารองด้วยวัตถุแข็งหรือกระดาษแข็งก่อนจัดส่ง

⁃ ปริ้นใบแปะหน้ากล่องหรือซอง ดาวน์โหลดโดยคลิกที่นี่ และแปะบนซองหรือกล่องก่อนจัดส่ง

⁃ ห้ามส่งอย่างอื่น หรือแนบเอกสารใด ๆ ที่ไม่ใช่ผลงานการเข้าร่วมกิจกรรม

⁃ ผู้รับ จัดส่งผลงานมาที่หน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่งในรายการข้างล่าง

ผู้จัดส่ง กรุณาใช้ข้อมูลผู้จัดส่ง ดังนี้ ศูนย์รับบริจาคหนังสือ Uncommon Co-Op 299/200 หมู่ 5 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร 042960009


หากจัดส่งผลงานแล้ว โปรดถ่ายภาพขณะจัดส่ง และขณะจัดทำ เพื่อดำเนินการส่งหลักฐานการจัดทำ/จัดส่ง ส่งหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม


• ข้อมูลที่ต้องเตรียมเพื่อส่งหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม (หากเตรียมพร้อมแล้ว สามารถส่งได้ที่ปุ่ม ส่งผลงาน ข้างล่าง) ได้แก่

• ชื่อ-นามสกุล ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (กรณีเข้าร่วมเป็นทีม ให้ระบุชื่อทุกคน)

• เบอร์โทรผู้เข้าร่วมกิจกรรม

• หลักฐานการจัดส่งผลงาน (ภาพถ่ายสลิป หรือภาพขณะจัดส่ง)

• ภาพระหว่างการทำกิจกรรม ภาพการจัดส่งผลงาน และหลักฐานการแชร์กิจกรรม

• ความรู้สึกที่ได้ระหว่างการทำกิจกรรม

3

แชร์กิจกรรม > ส่งหลักฐานการเข้าร่วม/ผลงาน > ขอรับการรับรอง/เกียรติบัตร