THIS VERSION IS ONLY AVAILABLE FOR BUSINESS; EMPLOYEE. IN CASE THAT YOU ARE GENERAL PARTICIPANT PLEASE GO TO GENERAL ONLINE VOLUNTEER

พิสูจน์อักษรเอกสารเพื่อคนตาบอด

ใช้จินตนาการของคุณให้เต็มที่ กับการแต่งนิยาย/นิทาน เพื่อผู้พิการทางสายจาและเด็กด้อยโอกาส ให้ได้มีโอกาสเปิดเลิกและเรียนรู้จากการแบ่งปันไอเดียของคุณ 🖥 กิจกรรมนี้สามารถเข้าร่วมได้ทางโทรศัพท์/มือถือ/แท็บเล็ต เพียงใช้แอพพลิเคชั่น/โปรแกรมพิมพ์พื้ฐานเช่น Google Docs, Microsoft Word ฯลฯ 📚 ผลงานจากกิจกรรมนี้จะถูกนำไปต่อยอด และส่งมอบไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ

PRIMARY SUPPORT

Need Help?

เข้าร่วมด้วยตนเอง ฟรี

เพียงคุณเป็นสมาชิก หรือพนักงาน จากองค์กรธุรกิจ/บริษัทใด ๆ ก็สามารถเข้าร่วมได้

จัดเป็นกิจกรรม CSR

นำกิจกรรมนี้ไปดำเนินการจัดเป็น โครงการ CSR โดยงบประมาณที่ประหยัด คุ้มค่า

เข้าร่วมในนามองค์กร ฟรี

เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผ่านการประสานงานระหว่างองค์กร พร้อมเข้าร่วมเป็นกลุ่ม (หลายคน)

ติดต่อ/ช่วยเหลือ

ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับความช่วยเหลือ ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วม หรือช่วยเหลืออื่น ๆ

วิทยากร ฟรี

ติดต่อเพื่อรับการสนับสนุนวิทยากร เพื่ออบรมวิธีการเข้าร่วม หรือ CSR ฟรี ไม่มีค่าวิทยากร

บริจาค/สนับสนุนเรา

บริจาคเรา เพื่อพัฒนาโครงการ/แพลตฟอร์ม CSR ที่มีประสิทธิภาพ

 

JOIN NOW

PREPARATION

Need Help?

- โปรดเลือกเพื่อรับไฟล์หนังสือ -

กรุณาแอดไลน์ @uncommonvolunteer

1

ติดต่อรับไฟล์หนังสือเพื่อนำไปพิสูจน์อักษร

2

อ่านคู่มือวิธีการตรวจสอบตัวอักษรหนังสือที่จะใช้พิมพ์อักษรเบลล์

ตรวจสอบการตั้งค่า

 • การตั้งค่าตัวหนังสือ ต้องเป็น TH Sarabun หรือ Angsana New เท่านั้น

 • การตั้งค่าขนาด

 • หัวข้อใหญ่ ขนาด 20 pt. (ตัวหนา)

 • หัวข้อขนาดกลาง ขนาด 18 pt. (ตัวหนา)

 • รายละเอียดทั่วไป ขนาด 16 pt.

 • ข้อมูลเอกสารแต่ละหน้า ต้องตรงตามต้นฉบับ


ตรวจสอบคำ

 • คำที่อยู่ในเอกสารทุกคำ ต้องตรงตามต้นฉบับเท่านั้น

 • ข้อมูลเพิ่มเติมต่าง ๆ ที่มีในเอกสาร (ถ้ามี) จะต้องตรงตามหลักไวยากรณ์

ตรวจสอบความครบถ้วน

 • หากมีข้อมูลส่วนใด ตกหล่นจากเอกสารต้นฉบับ ต้องพิมพ์เพิ่มให้ครบถ้วน หรือสามารถแก้ไขได้เลย

3

แชร์กิจกรรม > ส่งหลักฐานการเข้าร่วม/ผลงาน > ขอรับการรับรอง/เกียรติบัตร

ส่งผลงานกิจกรรมนี้

การอัพโหลดผลงานกรณีพิมพ์ใน Word

 • ในข้ออัพโหลดผลงาน/ต้นฉบับ เลือกไฟล์ที่ถูกต้องจากคอมพิวเตอร์ เพื่ออัพโหลด

 • ส่งงานกิจกรรม โดยอัพโหลดไฟล์ส่งในปุ่ม "ส่งผลงานกิจกรรมนี้" โดยส่งเป็นไฟล์ Word หรือนามสกุลไฟล์ .docx เท่านั้น ไม่ต้องแปลงเป็น .pdf *กรณีทำเป็นทีมให้ตัวแทนส่งคนเดียวเท่านั้น แต่ให้ระบุชื่อทุกคนที่ร่วมทำ