THIS VERSION IS ONLY AVAILABLE FOR BUSINESS; EMPLOYEE. IN CASE THAT YOU ARE GENERAL PARTICIPANT PLEASE GO TO GENERAL ONLINE VOLUNTEER

วาดภาพการ์ตูนช่วยพัฒนาน้อง

วาดภาพการ์ตูนสำหรับทำสมุดภาพระบายสีเพื่อเด็กด้อยโอกาส ตามสถานศึกษา ฯลฯ และโรงเรียนในพื้นที่ชนบท เป็นการสร้างสื่อสำหรับการศึกษา พัฒนาและต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงความรู้ความสามารถ ให้กับเยาวชน

PRIMARY SUPPORT

Need Help?

เข้าร่วมด้วยตนเอง ฟรี

เพียงคุณเป็นสมาชิก หรือพนักงาน จากองค์กรธุรกิจ/บริษัทใด ๆ ก็สามารถเข้าร่วมได้

จัดเป็นกิจกรรม CSR

นำกิจกรรมนี้ไปดำเนินการจัดเป็น โครงการ CSR โดยงบประมาณที่ประหยัด คุ้มค่า

เข้าร่วมในนามองค์กร ฟรี

เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผ่านการประสานงานระหว่างองค์กร พร้อมเข้าร่วมเป็นกลุ่ม (หลายคน)

ติดต่อ/ช่วยเหลือ

ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับความช่วยเหลือ ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วม หรือช่วยเหลืออื่น ๆ

วิทยากร ฟรี

ติดต่อเพื่อรับการสนับสนุนวิทยากร เพื่ออบรมวิธีการเข้าร่วม หรือ CSR ฟรี ไม่มีค่าวิทยากร

บริจาค/สนับสนุนเรา

บริจาคเรา เพื่อพัฒนาโครงการ/แพลตฟอร์ม CSR ที่มีประสิทธิภาพ

 

JOIN NOW

PREPARATION

Need Help?
  • สามารถวาดใส่กระดาษ หรือโปรแกรม หรือคอมพิวเตอร์ก็ได้

  • หากวาดหลายภาพ หรือทำเป็นทีม สามารถส่งผลงานแบบหลายไฟล์ได้

  • ห้ามคัดลอกหรือลอกเลียนแบบจากที่อื่น แต่สามารถอ้างอิงได้ หรือวาดตัวละครใด ๆ ได้

  • ภาพที่ได้จากการวาดนี้ จะถูกนำไปทำเป็นสมุดระบายสี มอบให้กับเด็กด้อยโอกาส ฯลฯ

1

ศึกษาคู่มือการวาดภาพจากรายละเอียด

2

วาดภาพสำหรับทำสมุดภาพระบายสี โดยทำตามรายละเอียด

การวาดใส่กระดาษ
  • ให้วาดเป็นเส้นขอบ มีการตัดเส้นด้วยปากกาสีดำที่ชัดเจน เหมาะกับการแสกนส่งได้

  • หลังจากวาดเสร็จให้แสกนส่ง เป็นไฟล์ .JPG หรือ .PDF

การวาดใส่โปรแกรม
  • ให้วาดเป็นเส้นขอบ เส้นชัดเจน

  • บันทึกเป็นไฟล์ .JPG

3

แชร์กิจกรรม > ส่งหลักฐานการเข้าร่วม/ผลงาน (อัพโหลดไฟล์) > ขอรับการรับรอง/เกียรติบัตร