top of page

สังคมในปัจจุบันเป็นแบบไหนมีปัญหาอะไร(ในไทย)!?

อัปเดตเมื่อ 19 ส.ค. 2565
ปัญหาสังคมไทย

ปัญหาสังคม (Social Problem) คือ สถานการณ์ที่มีผลกระทบกระเทือนต่อคนจำนวนหนึ่ง ซึ่งมากพอควรและเกิดความรู้สึกกว่าควรมาร่วมกันแก้ปัญหานั้นให้ดีขึ้น


ลักษณะของปัญหาสังคม ปัญหาสังคมโดยทั่วไปมีลักษณะดังนี้คือ

1. เป็นสถานการณ์ที่กระทบกระเทือนบุคคลเป็นจำนวนมาก 2. เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องชอบธรรม 3. รู้สึกว่าสามารถจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ 4. การแก้ไขมีลักษณะที่จะร่วมมือร่วมใจกัน


สาเหตุของปัญหาสังคม มีปัจจัยหลายอย่าง เช่น

1. เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ได้แก่

- สมาชิกในสังคมสร้างระบบสังคมและค่านิยมใหม่ ๆ ทำให้ระเบียบกฎเกณฑ์เดิมไม่อาจนำมาใช้ได้ - การเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมเมือง ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น แหล่งเสื่อมโทรม ความยากจน ฯลฯ - การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมเป็นสังคมอุตสาหกรรม ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น การอพยพเข้าสู่ตัวเมืองเพื่อหางานทำ


2. เกิดจากสมาชิกในสังคมบางคนหรือบางกลุ่ม ไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่สังคมวางไว้ ทำให้เกิดการขาดระเบียบและก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมขึ้น โดยมีสาเหตุเกิดจาก

- ความขัดแย้งระหว่างกฎเกณฑ์กับความมุ่งหมาย เช่น นักเรียนขยันท่องหนังสือ แต่สอบตกจึงต้องทุจริตในการสอบ - ความล้มเหลวของกระบวนการขัดเกลาทางสังคม


3. เกิดจากการที่กลุ่มสังคมต่าง ๆ มีความคิดเห็นความต้องการและผลประโยชน์ขัดกัน ไม่ยอมร่วมมือ กันแก้ไขปัญหาของสังคม เช่น นายจ้างเอารัดเอาเปรียบลูกจ้าง เป็นต้น


4. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ก่อให้เกิดปัญหา 2 ประการ คือ

- ปัญหาการว่างงานเพราะมีการนำเครื่องจักร เครื่องทุ่นแรงมาใช้ - ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ เนื่องจากผลกระทบของเทคโนโลยีนั้น


5. การเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานของสังคม เช่น หากมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองเป็นประชาธิปไตย อาจก่อให้เกิดการต่อต้านหรือการผูกขาดอำนาจทางการเมือง


6. ความล้าหลังทางวัฒนธรรม

ทั้งนี้เพราะความเจริญทางวัตถุกับจิตใจยังไม่มีความสัมพันธ์กัน


แนวทางแก้ปัญหาสังคมไทย

1. แก้ปัญหาแบบระยะสั้น หรือแบบย่อย เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ที่ไม่ได้มีการวางแผนมาก่อน เช่น ปี 2538 น้ำท่วมกรุงเทพมหานครฉับพลัน กรุงเทพมหานครวางแผนรับมือ โดยการสร้างคันดินกั้นน้ำเป็นการด่วน

2. แก้ปัญหาแบบระยะยาว หรือแบบรวม เพื่อหามาตราการมิให้เกิดปัญหานั้นอีก เช่น หลังจากสร้างคันดินแล้ว กรุงเทพมหานครได้วางโครงการป้องกันน้ำท่วมระยะยาว เพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วมตลอดไป


แตาอย่างไรก็ตามยังมีปัญหาอีกมากมาย เช่น ปัญหาความยากจน ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ฯลฯ

"แล้วคุณหล่ะพบเจอปัญหาอะไรบ้าง"


ดู 60 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page