Topic :

ฉันสามารถเปลี่ยนประเภทใบรับรอง เอกสารรับรอง เกียรติบัตร ได้อย่างไร?

Description :

การดำเนินการเปลี่ยนประเภทใบรับรอง ในกรณีที่ลูกค้า/ผู้ดำเนินการได้ดำเนินการโอนเงินหรือจ่ายค่าบริการไปเรียบร้อยแล้ว นั้นสามารถดำเนินการได้ แต่จำเป็น ต้องตรงตามเงื่อนไขของการดำเนินการขอการรับรองและเปลี่ยนประเภทใบรับรอง โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ ดังนี้


 
เงื่อนไข/กรณีการเปลี่ยนประเภทการรับรอง

1. สามารถเปลี่ยนเป็นประเภทใดก็ได้ ที่มีค่าดำเนินการ/ค่าบริการมากกว่าประเภทที่ดำเนินการขอในครั้งแรก

2. หากได้รับใบรับรองที่ดำเนินการขอไปแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนประเภทการรับรองได้

3. หากเป็นกรณีสุดวิสัย ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ดำเนินการ

4. หากคำร้องไม่ผ่านเกณฑ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เปลี่ยนประเภทการรับรองให้ และไม่คืนค่าดำเนินการใด ๆ


 
การดำเนินการเปลี่ยนประเภทการรับรอง

1. โอนค่าดำเนินการขอประเภทการรับรองใหม่ (ที่ต้องการเปลี่ยน) ในราคาเต็ม หรือคลิกที่นี่เพื่อดูการรับรองทั้งหมด | ลูกค้าจะได้รับเงินค่าดำเนินการที่โอนมาในครั้งแรกคืนหลังจากที่ได้รับการอนุมัติ

2. เตรียมข้อมูลและหลักฐานการดำเนินการ

  • หลักฐานการโอนจ่าย

  • ชื่อ-นามสกุล ที่ลงทะเบียนหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  • เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้

  • เลขบัญชี/ธนาคาร/ชื่อเจ้าของบัญชี ที่จะใช้เพื่อรับเงินค่าการดำเนินการครั้งแรกคืน

  • กิจกรรมที่เข้าร่วม

  • ประเภทการรับรองที่ดำเนินการขอในครั้งแรก

  • ประเภทการรับรองที่ต้องการเปลี่ยน

3. ส่งข้อมูลข้างต้น มาที่อีเมล contact@unco-op.co.th โดยให้ระบุหัวข้อว่า "VRF 001 ดำเนินการเปลี่ยนประเภทการรับรอง"


จากนั้นให้รอการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ภายใน 1 - 7 วัน โดยจะได้รับการตอบกลับผ่านทางอีเมล หากได้รับอีเมลตอบรับหรือได้รับการอนุมัติการขอเปลี่ยนประเภทแล้ว สามารถดำเนินการลงทะเบียนเพื่อส่งข้อมูลการขอการรับรองได้เป็นลำดับถัดไป


หมายเหตุ หากพบปัญหาในการดำเนินการ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ โดย คลิกที่นี่

ไม่ใช่คำตอบที่ต้องการ ?

ลอง...

 

Related :

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

✅ เสร็จสิ้น.. ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณ

❌ ไม่สำเร็จ โปรดดำเนินการใหม่อีกครั้ง

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

 

Tags :

การรับรองและเกียรติบัตร, 0 การแก้ไข