Topic :

ฉันจะขอเงินค่าบริการ/ดำเนินการขอการรับรองคืนได้อย่างไร ?

Description :

การดำเนินการขอคืนค่าบริการการดำเนินการรับรอง ในกรณีที่ลูกค้า/ผู้ดำเนินการได้ดำเนินการโอนเงินหรือจ่ายค่าบริการไปเรียบร้อยแล้ว นั้นสามารถดำเนินการได้ แต่จำเป็น ต้องตรงตามเงื่อนไขของการดำเนินการขอคืนค่าบริการการรับรอง โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ ดังนี้


 
เงื่อนไข/กรณีการขอคืนค่าบริการดำเนินการรับรอง

1. สามารถขอคืนค่าบริการได้ ในกรณีที่ได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนประเภทการรับรอง ดูเงื่อนไขการเปลี่ยนประเภทการรับรอง คลิกที่นี่

2. สามารถขอคืนค่าบริการได้ ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ ซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริการ เช่น

 • การดำเนินการจัดทำหรือดำเนินการรับรองที่ล่าช้าเกินกำหนด ที่ระบุในเงื่อนไข (เร่งด่วนพิเศษ และเร่งด่วน สามารถขอคืนได้เพียงค่าส่วนต่าง ในกรณีที่ได้รับภายใน 10 วัน)

 • ได้รับเอกสารและการรับรองไม่ตรงประเภทที่ดำเนินการขอ (สามารถดำเนินการขอคืนได้เมื่อดำเนินการเพื่อแจ้งการแก้ไขแล้ว แต่ยังไม่ได้รับประเภทที่ถูกต้อง)

 • ความเสียหายที่เกิดจากการจัดส่งทางไปรษณีย์ ไม่ถือเป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ Uncommon Co-Op จึงไม่สามารถดำเนินการขอคืนเงินได้

 • หากเป็นประเภท อีเมล + ไปรษณีย์ สามารถขอคืนได้เพียงส่วนต่างจากประเภท อีเมล + ระดับความเร่งด่วนเดียวกัน

 • หากเป็นประเภท ไปรษณีย์ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งเร่งด่วนพิเศษทางอีเมลให้ เพื่อเป็นการชดเชย และจัดส่งใหม่ทางไปรษณีย์

3. Uncommon Co-Op ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กรณีที่เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการคืนค่าบริการเท่านั้น


 
การดำเนินการขอคืนค่าบริการดำเนินการรับรอง

1. เตรียมข้อมูลและหลักฐานการดำเนินการ

 • สาเหตุที่ดำเนินการขอคืน (อธิบายให้ละเอียด)

 • หลักฐานการโอนจ่าย

 • ชื่อ-นามสกุล ที่ลงทะเบียนหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 • เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้

 • เลขบัญชี/ธนาคาร/ชื่อเจ้าของบัญชี ที่จะใช้เพื่อรับเงินค่าการดำเนินการคืน

 • กิจกรรมที่เข้าร่วม

 • ประเภทการรับรองที่ดำเนินการขอ

2. ส่งข้อมูลข้างต้น มาที่อีเมล contact@unco-op.co.th โดยให้ระบุหัวข้อว่า "VRF 002 ดำเนินการขอค่าบริการคืน"


จากนั้นให้รอการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ไม่เกิน 14 - 15 วัน โดยจะได้รับการตอบกลับผ่านทางอีเมล หากได้รับอีเมลตอบรับหรือได้รับการอนุมัติการขอคืนเงินแล้ว นั่นคือเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการคืนเงินไปยังบัญชีที่ระบุมาข้างต้น


หมายเหตุ หากพบปัญหาในการดำเนินการ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ โดย คลิกที่นี่

ไม่ใช่คำตอบที่ต้องการ ?

ลอง...

 

Related :

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

✅ เสร็จสิ้น.. ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณ

❌ ไม่สำเร็จ โปรดดำเนินการใหม่อีกครั้ง

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

 

Tags :

การรับรองและเกียรติบัตร, 0 การแก้ไข