Topic :

ฉันสามารถแก้ไขข้อมูลในเอกสารรับรอง/เกียรติบัตรได้อย่างไร ?

Description :

การดำเนินการแก้ไขข้อมูลบนเอกสารการรับรอง ในกรณีที่ลูกค้า/ผู้ดำเนินการได้เอกสารการรับรองแล้ว นั้นสามารถดำเนินการได้ ซึ่งโดยทั่วไปเกิดจากความผิดพลาดระหว่างส่งข้อมูลต้นฉบับ ที่ลูกค้าได้ทำการส่งให้เจ้าหน้าที่ระหว่างการดำเนินการขอการรับรอง ดังนั้น การแก้ไขเอกสารจำเป็น ต้องตรงตามเงื่อนไขของการดำเนินการแก้ไขเอกสารการรับรอง โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ ดังนี้


 
เงื่อนไข/กรณีการแก้ไขข้อมูลเอกสาร

1. การแก้ไขระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีหน่วยเป็นนาที จะสามารถทำได้เมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของระยะเวลาที่ปรากฏบนเอกสารรับรองแล้ว หากระยะเวลาที่ปรากฏมากเกินไปหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ขอสงวนสิทธิ์ไม่แก้ไขระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมในเอกสารรับรองให้

2. ข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ รวมถึงความผิดพลาดทางเทคนิคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับเอกสารรับรอง สามารถดำเนินการเพื่อขอการแก้ไขได้


 
การดำเนินการแก้ไข

1. เตรียมข้อมูลและหลักฐานการดำเนินการ

  • ชื่อ-นามสกุล ที่ลงทะเบียนหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  • เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้

  • กิจกรรมที่เข้าร่วม

  • ประเภทการรับรองที่ดำเนินการขอ

  • รหัสเอกสารรับรองที่ปรากฏ

  • ไฟล์ต้นฉบับเอกสารรับรองที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ (โปรดบันทึกและแนบมาด้วย)

  • รายละเอียดข้อมูลที่ต้องการแก้ไข

2. ส่งข้อมูลข้างต้น มาที่อีเมล contact@unco-op.co.th โดยให้ระบุหัวข้อว่า "VRF 004 ดำเนินการแก้ไขเอกสารการรับรอง"


จากนั้นให้รอการอนุมัติและการแก้ไขจากเจ้าหน้าที่ภายใน 1 - 7 วัน โดยจะได้รับการตอบกลับผ่านทางอีเมล


หมายเหตุ หากพบปัญหาในการดำเนินการ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ โดย คลิกที่นี่

ไม่ใช่คำตอบที่ต้องการ ?

ลอง...

 

Related :

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

✅ เสร็จสิ้น.. ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณ

❌ ไม่สำเร็จ โปรดดำเนินการใหม่อีกครั้ง

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

 

Tags :

การรับรองและเกียรติบัตร, 0 การแก้ไข