Topic :

ฉันจะดำเนินการอย่างไร หากเอกสารเสียหายจากการจัดส่งทางไปรษณีย์ ?

Description :

การดำเนินการที่สอดคล้องกับปัญหาทางการจัดส่งทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ลูกค้า/ผู้ดำเนินการได้รับเอกสารการรับรองทางไปรษณีย์แล้ว นั้นสามารถดำเนินการได้ ซึ่งโดยทั่วไปเกิดจากความผิดพลาดระหว่างการจัดส่งของบรอษัทขนส่งที่เจ้าหน้าที่ใช้บริการในขณะนั้น ซึ่ง Uncommon Co-Op ยืนยันว่าได้มีการตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนจัดส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น การดำเนินการกับปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างจัดส่งขอผู้ให้บริการขนส่ง ต้องตรงตามเงื่อนไข โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ ดังนี้


 
ขอบเขตความรับผิดชอบของ Uncommon Co-Op

Uncommon Co-Op ยินดีที่จะรับผิดชอบด้วยการส่งเอกสารใหม่ให้อีกครั้งโดยทันที หลังจากที่ได้รับการรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง แต่ทั้งนี้ผู้รับเอกสารควรมีหลักฐานยืนยัน อาทิ วิดีโอขณะรับเอกสาร ฯลฯ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหลักฐานการยืนยัน เจ้าหน้าที่จะทำการจัดส่งเอกสารสำรองให้ทางอีเมลล่วงหน้า รวมทั้งจัดส่งให้ทางไปรษณีย์อีกครั้ง


 
การดำเนินการ

1. เตรียมข้อมูลและหลักฐานการดำเนินการ

  • ชื่อ-นามสกุล ที่ลงทะเบียนหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  • เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้

  • กิจกรรมที่เข้าร่วม

  • ประเภทการรับรองที่ดำเนินการขอ

  • รหัสเอกสารรับรองที่ปรากฏ

  • ภาพ/วิดีโอเพื่อยืนยันความเสียหายที่เกิดขึ้น

2. ส่งข้อมูลข้างต้น มาที่อีเมล contact@unco-op.co.th โดยให้ระบุหัวข้อว่า "VRF 005 ความผิดพลาดจากการจัดส่งทางไปรษณีย์"


จากนั้นให้รอการอนุมัติและการแก้ไขจากเจ้าหน้าที่ภายใน 1 - 7 วัน โดยจะได้รับการตอบกลับผ่านทางอีเมลหรือเอกสารใหม่ทางไปรษณีย์


หมายเหตุ หากพบปัญหาในการดำเนินการ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ โดย คลิกที่นี่

ไม่ใช่คำตอบที่ต้องการ ?

ลอง...

 

Related :

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

✅ เสร็จสิ้น.. ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณ

❌ ไม่สำเร็จ โปรดดำเนินการใหม่อีกครั้ง

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

 

Tags :

การรับรองและเกียรติบัตร, 0 การแก้ไข