Question :

การตรวจสอบการรับรองย้อนหลังมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง

Answer :

การดำเนินการตรวจสอบการรับรองย้อนหลัง นั้นสามารถดำเนินการตรวจสอบได้ แต่จำเป็น ต้องตรงตามเงื่อนไขของการดำเนินการตรวจสอบย้อนหลัง โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้


เงื่อนไข/กรณีการตรวจสอบการรับรองย้อนหลัง


1. สามารถตรวจสอบเงื่อนไขการรับรองย้อนหลังได้ในกรณีรับทาง e-mail ดังนี้

  • สามารถตรวจสอบการรับรองเกียรติบัตรประมาตรฐานเภทพรีเมี่ยมย้อนหลังได้ ในกรณีที่เวลาไม่เกิน 1 ปี (365วัน) ยึดตามที่ปรากฎบนเอกสาร

  • สามารถตรวจสอบการรับรองเกียรติบัตรประเภทมาตรฐานพิเศษย้อนหลังได้ ในกรณีที่เวลาไม่เกิน 3 เดือน (90วัน) ยึดตามที่ปรากฎบนเอกสาร

  • สามารถตรวจสอบการรับรองเกียรติบัตรประเภทมาตรฐานย้อนหลังได้ ในกรณีที่เวลาไม่เกิน 7 วัน ยึดตามที่ปรากฎบนเอกสาร

  • สามารถตรวจสอบการรับรองเอกสารรับรองย้อนหลังได้ ในกรณีที่เวลาไม่เกิน 1 ปี (365วัน) ยึดตามที่ปรากฎบนเอกสาร

  • สามารถตรวจสอบการรับรองเซ็นรับรองเอกสารย้อนหลังได้ ในกรณีที่เวลาไม่เกิน 1 ปี (365วัน) ยึดตามที่ปรากฎบนเอกสาร


2. สามารถตรวจสอบเงื่อนไขการรับรองย้อนหลังได้ในกรณีรับทาง ไปรษณีย์ ดังนี้

  • สามารถตรวจสอบการรับรองเกียรติบัตรประมาตรฐานเภทพรีเมี่ยมย้อนหลังได้ ในกรณีที่เวลาไม่เกิน 1 ปี (365วัน) ยึดตามวันที่เซ็นรับเอกสาร

  • สามารถตรวจสอบการรับรองเกียรติบัตรประเภทมาตรฐานพิเศษย้อนหลังได้ ในกรณีที่เวลาไม่เกิน 3 เดือน (90วัน) ยึดตามวันที่เซ็นรับเอกสาร

  • สามารถตรวจสอบการรับรองเกียรติบัตรประเภทมาตรฐานย้อนหลังได้ ในกรณีที่เวลาไม่เกิน 7 วัน ยึดตามวันที่เซ็นรับเอกสาร

  • สามารถตรวจสอบการรับรองเอกสารรับรองย้อนหลังได้ ในกรณีที่เวลาไม่เกิน 1 ปี (365วัน) ยึดตามวันที่เซ็นรับเอกสาร

  • สามารถตรวจสอบการรับรองเซ็นรับรองเอกสารย้อนหลังได้ ในกรณีที่เวลาไม่เกิน 1 ปี (365วัน) ยึดตามวันที่เซ็นรับเอกสาร


3. สามารถตรวจสอบเงื่อนไขการรับรองย้อนหลังได้ คลิกที่นี่การดำเนินการตรวจสอบการรับรองย้อนหลัง


1.ไปที่เว็บไซต์สำหรับทำการตรวจสอบ คลิกที่นี่

2.กรอกรหัสการรับรอง ที่เว็บไซต์สำหรับทำการตรวจสอบหมายเหตุ หากพบปัญหาในการดำเนินการ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ โดย คลิกที่นี่

Related :

 

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

✅ เสร็จสิ้น.. ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณ

❌ ไม่สำเร็จ โปรดดำเนินการใหม่อีกครั้ง

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

 

Tags :

การรับรองและเกียรติบัตร, 1 เงื่อนไขและข้อกำหนด