Question :

ฉันจะทราบความแตกต่างของการรรับรองแต่ละประเภทได้อย่างไร ?

Answer :

การดำเนินการขอการรับรองแต่ละประเภทนั้น มีรายละเอียด/การออกแบบ/เนื้อหา ที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตาม เงื่อนไขของการดำเนินการขอการรับรอง ของการรับรองประเภทนั้น ๆ โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ ดังนี้


ความแตกต่างของการรับรองแต่ละประเภท

1. เกียรติบัตร มีทั้งหมด 3 ประเภทด้วยกัน คือ

 • พรีเมียม

 • เลือกงานออกแบบได้

 • มีข้อมูลกิจกรรม

 • รองรับการตรวจสอบชั่วโมงจิตอาสา

 • ตรวจสอบย้อนหลังด้วย QR Code พร้อมรหัส

 • ดำเนินการตรวจสอบย้อนหลังออนไลน์ได้ทันที

 • 365 d ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบย้อนหลัง 1 ปี

 • 📩ดำเนินการขอได้ทั้งอีเมลและไปรษณีย์

 • มาตรฐาน

 • เลือกงานออกแบบไม่ได้

 • มีข้อมูลกิจกรรม

 • ไม่รองรับการตรวจสอบชั่วโมงจิตอาสา

 • ตรวจสอบย้อนหลังด้วยรหัส

 • ดำเนินการตรวจสอบย้อนโดยการดำเนินการติดต่อทางอีเมล ใช้เวลา 5-10 วัน

 • 90 d ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบย้อนหลัง 3 เดือน

 • 📩ดำเนินการขอได้ทั้งอีเมลและไปรษณีย์

 • ทั่วไป

 • เลือกงานออกแบบไม่ได้

 • มีข้อมูลกิจกรรม

 • ไม่รองรับการตรวจสอบชั่วโมงจิตอาสา

 • ตรวจสอบย้อนหลังด้วยรหัส

 • ดำเนินการตรวจสอบย้อนโดยการดำเนินการติดต่อทางอีเมล ใช้เวลา 5-10 วัน

 • 7 d ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบย้อนหลัง 7 วัน

 • 📩ดำเนินการขอได้ทั้งอีเมลและไปรษณีย์


2. เอกสารรับรอง คือเอกสารการรับรองการเข้าร่วมทั่วไป โดยเป็นประเภทจดหมายการรับรอง ในกรณีที่ผู้ดำเนินการ ไม่มีเอกสาร เพื่อให้เซ็นรับรอง

 • เลือกงานออกแบบไม่ได้

 • มีข้อมูลกิจกรรม

 • รองรับการตรวจสอบชั่วโมงจิตอาสา

 • ตรวจสอบย้อนหลังด้วยรหัส

 • ดำเนินการตรวจสอบย้อนหลังออนไลน์ได้ทันที

 • 365 d ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบย้อนหลัง 1 ปี

 • 📩ดำเนินการขอได้ทั้งอีเมลและไปรษณีย์


3. เซ็นรับรองเอกสาร คือเอกสารการรับรองการเข้าร่วมทั่วไป โดยเป็นประเภทจดหมายการรับรอง ในกรณีที่ผู้ดำเนินการ มีเอกสาร เพื่อให้เซ็นรับรอง

 • มีข้อมูลกิจกรรม

 • รองรับการตรวจสอบชั่วโมงจิตอาสา

 • ตรวจสอบย้อนหลังด้วยรหัส

 • ดำเนินการตรวจสอบย้อนหลังออนไลน์ได้ทันที

 • 365 d ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบย้อนหลัง 1 ปี

 • 📩ดำเนินการขอได้ทั้งอีเมลและไปรษณีย์


4. อีเมลตอบรับการเข้าร่วม คือ อีเมลรับรองการเข้าร่วมทั่วไป

 • เลือกงานออกแบบไม่ได้

 • มีข้อมูลกิจกรรม

 • รองรับการตรวจสอบชั่วโมงจิตอาสา

 • ตรวจสอบย้อนหลังด้วยรหัส

 • ดำเนินการตรวจสอบย้อนหลังออนไลน์ได้ทันที

 • 7 d ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบย้อนหลัง 7 วัน

 • 📩ดำเนินการขอได้ทางอีเมลเท่านั้น


ความแตกต่างของประเภทภาษา

1. ภาษาไทย - ผู้ดำเนินการจะได้รับเอกสารฉบับเดียว เป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยเท่านั้น

2. ภาษาไทย+อังกฤษ - ผู้ดำเนินการจะได้รับเอกสารสองฉบับ เป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


ความแตกต่างของความเร่งด่วน/การจัดส่งแต่ละประเภท

1. ไปรษณีย์ + อีเมล

 • เร่งด่วนพิเศษ

 • จัดส่งทางไปรษณีย์ ใช้เวลาเตรียมการภายใน 1-2 วัน และระยะเวลาจัดส่งขึ้นอยู่กับบริษัทที่ดำเนินการขนส่ง อาทิ Flash Kerry ไปรษณีย์ไทย ฯลฯ

 • จัดส่งทางอีเมล ใช้เวลาภายใน 1-2 วัน ได้รับทางอีเมลที่ระบุมาขณะลงทะเบียนดำเนินการขอการรับรอง

 • เร่งด่วน

 • จัดส่งทางไปรษณีย์ ใช้เวลาเตรียมการภายใน 1-2 วัน และระยะเวลาจัดส่งขึ้นอยู่กับบริษัทที่ดำเนินการขนส่ง อาทิ Flash Kerry ไปรษณีย์ไทย ฯลฯ

 • จัดส่งทางอีเมล ใช้เวลาภายใน 3-4 วัน ได้รับทางอีเมลที่ระบุมาขณะลงทะเบียนดำเนินการขอการรับรอง

 • ทั่วไป/ไม่เร่งด่วน

 • จัดส่งทางไปรษณีย์ ใช้เวลาเตรียมการภายใน 5-7 วัน และระยะเวลาจัดส่งขึ้นอยู่กับบริษัทที่ดำเนินการขนส่ง อาทิ Flash Kerry ไปรษณีย์ไทย ฯลฯ

 • จัดส่งทางอีเมล ใช้เวลาภายใน 6-10 วัน ได้รับทางอีเมลที่ระบุมาขณะลงทะเบียนดำเนินการขอการรับรอง


2. ไปรษณีย์

 • เร่งด่วน

 • จัดส่งทางไปรษณีย์ ใช้เวลาเตรียมการภายใน 1-2 วัน และระยะเวลาจัดส่งขึ้นอยู่กับบริษัทที่ดำเนินการขนส่ง อาทิ Flash Kerry ไปรษณีย์ไทย ฯลฯ

 • ทั่วไป/ไม่เร่งด่วน

 • จัดส่งทางไปรษณีย์ ใช้เวลาเตรียมการภายใน 5-7 วัน และระยะเวลาจัดส่งขึ้นอยู่กับบริษัทที่ดำเนินการขนส่ง อาทิ Flash Kerry ไปรษณีย์ไทย ฯลฯ


3. อีเมล

 • เร่งด่วนพิเศษ

 • จัดส่งทางอีเมล ใช้เวลาภายใน 1-2 วัน ได้รับทางอีเมลที่ระบุมาขณะลงทะเบียนดำเนินการขอการรับรอง

 • เร่งด่วน

 • จัดส่งทางอีเมล ใช้เวลาภายใน 3-4 วัน ได้รับทางอีเมลที่ระบุมาขณะลงทะเบียนดำเนินการขอการรับรอง

 • ทั่วไป/ไม่เร่งด่วน

 • จัดส่งทางอีเมล ใช้เวลาภายใน 6-10 วัน ได้รับทางอีเมลที่ระบุมาขณะลงทะเบียนดำเนินการขอการรับรองหมายเหตุ หากพบปัญหาในการดำเนินการ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ โดย คลิกที่นี่

Related :

 

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

✅ เสร็จสิ้น.. ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณ

❌ ไม่สำเร็จ โปรดดำเนินการใหม่อีกครั้ง

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

 

Tags :

การรับรองและเกียรติบัตร, 2 รายละเอียดและอธิบาย