Question :

ฉันสามารถตรวจสอบการรับรองย้อนหลัง - เกียรติบัตรพิเศษ ได้อย่างไร ?

Answer :

การดำเนินการตรวจสอบการรับรองย้อนหลัง เกียรติบัตรประเภทพิเศษ นั้นสามารถดำเนินการตรวจสอบได้ แต่จำเป็น ต้องตรงตามเงื่อนไขของการดำเนินการตรวจสอบย้อนหลัง โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ ดังนี้


เงื่อนไข/กรณีการตรวจสอบการรับรองย้อนหลัง เกียรติบัตรประเภทพิเศษ


1.สามารถตรวจสอบการรับรองเกียรติบัตรประเภทพิเศษย้อนหลังได้ในกรณีที่อยู่ในเวลาที่กำหนด (ยึดตามที่ปรากฎบนเอกสาร)

 • การดำเนินการตรวจสอบการรับรองย้อนหลัง สามารถตรวจสอบได้ไม่เกิน 3เดือน(90วัน)

 • ในกรณีที่ดำเนินการส่งเกียรติบัตรผ่านทางไปรษณีย์ จะทำการยึดตามวันที่เซ็นรับเกียรติบัตร

 • การดำเนินการตรวจสอบ ไช้เวลา 5-10 วันการดำเนินการตรวจสอบการรับรองย้อนหลัง เกียรติบัตรประเภทพิเศษ


1.เตรียมข้อมูลและหลักฐานการดำเนินการ

 • ประเภทเอกสารการรับรอง

 • รายละเอียดผู้ตรวจสอบ

 • ชื่อ-สกุล ผู้ดำเนินการตรวจสอบ

 • ความเกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้รับการรับรอง หรือ ความเกี่ยวข้องกับเจ้าของเอกสาร

 • อีเมล (โปรดระบุให้ถูกต้อง)

 • เบอร์โทร หรือข้อมูลติดต่ออื่น ๆ (ถ้ามี)

 • รายละเอียดผู้ตรวจสอบ

 • ชื่อ-นามสกุล

 • กิจกรรมที่ปรากฎบนเอกสาร

 • วันที่ปรากฏบนเอกสาร


2.ส่งข้อมูลที่ลิงค์ตรวจสอบการรับรองเกียรติบัตรประเภทพิเศษย้อนหลัง คลิกที่นี่


จากนั้นให้รอการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ภายใน 5-10 วัน โดยจะได้รับการตอบกลับผ่านทางอีเมล หากได้รับอีเมลตอบรับ นั่นคือเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบการรับรองย้อนหลัง เกียรติบัตรพิเศษตามที่ระบุมาข้างต้นหมายเหตุ หากพบปัญหาในการดำเนินการ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ โดย คลิกที่นี่

Related :

 

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

✅ เสร็จสิ้น.. ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณ

❌ ไม่สำเร็จ โปรดดำเนินการใหม่อีกครั้ง

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

 

Tags :

การรับรองและเกียรติบัตร, 2 รายละเอียดและอธิบาย