All Hands In

วิธีการ รับผลงานอาสาสมัคร

เพราะการร่วมมือกันขององค์กร ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีและมีคุณค่าต่อสังคม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลในวงกว้าง Uncommon Volunteer จึงได้ออกแบบระบบที่ยืดหยุ่นต่อการร่วมมือกันระหว่างองค์กร โดยคำนึงถึงเป้าหมาย และทรพยากรของแต่ละองค์กรเป็นหลัก เพื่อให้การร่วมมือนั้นมีประสิทธิภาพ

 

ลำดับและขั้นตอน

C1.png

01

แจ้งความประสงค์/ความต้องการ

แจังความประสงค์ที่ต้องการรับความช่วยเหลือ  รวมถึงรับข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขและรายละเอียดองค์กร/หน่วยงาน ที่แจ้งความประสงค์ เพื่อการดำเนินการโครงการในลำดับถัดไป หลังส่งข้อมูลแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง

C1.png

02

รายงานผลการดำเนินโครงการ

เพื่อให้การดำเนินการระหว่างองค์กรมีประสิทธิภาพในอนาคต Uncommon Co-Op ขอความร่วมมือให้องค์กรที่ได้รับผลงาน ดำเนินการตามคู่มือการรายงานผล ภาพการดำเนินโครงการ และกรุณารายงานผลภายใน 1 สัปดาห์หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ

C1.png

03

ขอรับเกียรติบัตร

Uncommon Volunteer จะดำเนินการจัดทำเกียรติบัตรให้กับ โรงเรียนที่รับผลงาน เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนร่วมและประสานงาน และผู้ช่วยเหลือหรือนักเรียน ที่ให้ความช่วยเหลือในการดำเนินโครงการในส่วนขององค์กรที่แจ้งความประสงค์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

ความสุข ที่ถูกส่งมอบ

UPDATING

UPDATING

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

UPDATING

UPDATING

โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี

UPDATING

UPDATING

กศน.นาดี

UPDATING

UPDATING

โรงพยาบาลหนองคาย

UPDATING

UPDATING

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร

UPDATING

UPDATING

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม

UPDATING

UPDATING

โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์

UPDATING

UPDATING

สถานสงเคราะห์ บ้านเด็กหญิง จังหวัด อุดรธานี

UPDATING

UPDATING

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์

UPDATING

UPDATING

โรงเรียนเทศบาล 6 อุดรธานี

UPDATING

UPDATING

ศูนย์การศึกษาวิชานอกระบบ อำเภอ ท่าคันโท จังหวัด กาฬสินธุ์

UPDATING

UPDATING

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมูม่นพัฒนา