เงื่อนไขการรับรอง

โปรดอ่านและตกลง

การรับรองและชั่วโมงจิตอาสา

 • สิทธิในการพิจารณาระยะเวลาการเข้าร่วม ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบ

 • สามารถหารชั่วโมงจิตอาสาที่ทำจริงหรือตามเงื่อนไขของกิจกรรมนั้น ๆ  เพื่อขอใบรับรองหลายแผ่นได้ (กรณีที่ผู้เข้าร่วมได้จำนวนชั่วโมงอาสาเกินกว่าที่เกียรติบัตรแต่ละประเภทกำหนด สามารถหารเพื่อขอเกียรติบัตรหลายแผ่นได้)

 • การรับรองชั่วโมงจิตอาสา เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น กู้ยืมเงิน ฯลฯ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับทาง Uncommon Co-Op (ไม่มีอำนาจหรือส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ) ในการยืนยันว่าสามารถเข้าร่วมได


เงื่อนไข

 • การออกใบรับรองหรือดำเนินการรับรองโดยมีการแอบอ้าง และไม่ได้ดำเนินการผ่านเว็บไซต์ จิตอาสาออนไลน์.com เช่น เซ็นรับรองเอกสารชั่วโมงจิตอาสาด้วยตนเอง หรือปลอมแปลงเกียรติบัตรโดยอ้างชื่อ Uncommon Co-Op ที่ไม่ได้ดำเนินการโดยผู้ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของ Uncommon Co-Op ฯลฯ จะถือว่าผิดเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม การรับรองนั้น ๆ จะไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบย้อนหลังได้ และข้อมูลในระบบทั้งหมดของการเข้าร่วมจะถูกลบหากพบเจอ ถ้ามีการร้องเรียนจากผู้อื่น หรือทำให้ทาง Uncommon Co-Op เสียหาย และ Uncommon Co-Op มีสิทธิ์ดำเนินคดีตามกฎหมาย

 • การรับรองต่าง ๆ เป็นการดำเนินการ โดย  Uncommon Co-Op ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรอื่น ๆ รวมถึงองค์กรปลายทางที่ได้รับผลประโยชน์จากผลงานในการทำกิจกรรมเท่านั้น

 • การดำเนินการขอรับรองประเภทต่าง ๆ อาจมีค่าดำเนินการ ซึ่งเป็นค่าบริการ ไม่เกี่ยวข้องกับการบริจาคให้กับองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือองค์กรที่ได้รับผลประโยชน์ หรือผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากผลงานกิจกรรม

 • รายละเอียดการให้บริการต่าง ๆ เป็นไปตามที่ปรากฎบนเว็บไซต์ www.uncommonvolunteer.com รวมถึง รูปแบบการจัดทำ รูปแบบการจัดส่ง รายละเอียดที่ปรากฏ ฯลฯ

 • ค่าดำเนินการรับรองต่าง ๆ ที่ประกฎชัดเจนบนเว็บไซต์ www.uncommonvolunteer.com ขณะดำเนินการ เป็นการกำหนดราคาโดย บริษัท อันคอมมอน โค-ออป จำกัด ซึ่งเป็นค่าบริการสำหรับการดำเนินการ ที่รวมไปถึง การดำเนินการตรวจสอบการเข้าร่วม การดำเนินการออกใบรับรอง ไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

 • เมื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้ใช้งานเว็บไซต์/อาสาสมัคร ดำเนินการจ่ายเงินและดำเนินการขอการรับรองแล้ว ถือว่ายอมรับเงื่อนไข/ข้อกำหนด/อัตราการให้บริการของทาง หจก. อันคอมมอน โค-ออป สำหรับบริการนั้น ๆ

 • บริษัท อันคอมมอน โค-ออป จำกัด ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาการคืนเงินต่าง ๆ ให้เป็นของ บริษัท อันคอมมอน โค-ออป จำกัด แต่เพียงผู้เดียว

 • บริษัท อันคอมมอน โค-ออป จำกัด ขอสงวนสิทธิ์การปรับปรุงเงื่อนไขการให้บริการต่าง ๆ ให้เป็นของ บริษัท อันคอมมอน โค-ออป จำกัด แต่เพียงผู้เดียว

 • การดำเนินการขอใบรับรองต่าง ๆ สามารถดำเนินการตรวจสอบย้อนหลังได้ ภายในระยะเวลาหลังจากดำเนินการส่งคำขอไปแล้ว ตามระยะเวลาที่กำหนดของการรับรองแต่ละประเภท


กลับมาได้อีกครั้ง !    |   กิจกรรมทุกกิจกรรมสามารถเข้าร่วมได้ไม่จำกัดครั้ง และสามารถขอใบรับรองได้เช่นเดิม

การรับรองและชั่วโมงจิตอาสา

ขั้นตอนถัดไป จ่ายและส่งข้อมูล