ส่งมอบผลงาน

วาดภาพการ์ตูนสำหรับทำสมุดภาพระบายสี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมูม่นพัฒนา

รอบ

ชื่อกิจกรรมที่เกียวข้อง


  • บริจาค/จัดหาหนังสือ

  • ทำการ์ดเพื่อการศึกษา


เวลาที่ส่งมอบ


  • 24 พฤศจิกายน 2564


สถานที่


  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมูม่นพัฒนา