ส่งมอบผลงาน

พิมพ์หนังสือให้คนตาบอด (ทางออนไลน์)

โรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฏคีรีวัน(เขาใหญ่)

รอบ

ชื่อกิจกรรมที่เกียวข้อง


  • ส่งมอบผลงาน พิมพ์หนังสือให้คนตาบอด (ทางออนไลน์)


เวลาที่ส่งมอบ


  • 30 พฤศจิกายน 2564


สถานที่


  • โรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฏคีรีวัน(เขาใหญ่)