Trash Picking

ส่งผลงานกิจกรรม

จัดทำ/พิมพ์เล่มสมุดภาพระบายสี

Handcrafts/WFH, Media/Content, for Organization

‼️ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้บางกิจกรรม ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินการ และกำหนดการ

หลังจากส่งผลงาน งานของคุณจะ..

ถูกส่งไปพร้อมกับการส่งมอบหนังสือที่รับบริจาค ซึ่งจะจัดส่งไปตามสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ รวมถึงโรงเรียนต่าง ๆ หรือโรงเรียนด้อยโอกาสต่าง ๆ ในประเทศไทย

____________________


ประวัติการจัดส่ง

 • ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการดำเนินการรวบรวมผลงาน

 • โรงเรียนยางอุ้ม พฤศจิกายน 2564

 • โรงเรียนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ พฤศจิกายน 2564

 • โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน พฤศจิกายน 2564

 • โรงเรียนนาตาลวิทยาคม พฤศจิกายน 2564

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมูม่นพัฒนา พฤศจิกายน 2564


____________________


ข้อมูลที่ต้องเตรียมเพื่อส่งผลงาน


 • ชื่อ-นามสกุล ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (กรณีเข้าร่วมเป็นทีม ให้ระบุชื่อทุกคน)

 • เบอร์โทรผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 • หลักฐานการจัดส่งผลงาน (ภาพถ่ายสลิป หรือภาพขณะจัดส่ง)

 • ภาพระหว่างการทำกิจกรรม

 • ความรู้สึกที่ได้ระหว่างการทำกิจกรรม