Trash Picking

ส่งผลงานกิจกรรม

จัดทำการ์ดเพื่อการศึกษา

Handcrafts/WFH, for Organization

‼️ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้บางกิจกรรม ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินการ และกำหนดการ

หลังจากส่งผลงาน งานของคุณจะ..

ถูกส่งไปพร้อมกับการส่งมอบหนังสือที่รับบริจาค ซึ่งจะจัดส่งไปตามสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ รวมถึงโรงเรียนต่าง ๆ หรือโรงเรียนด้อยโอกาสต่าง ๆ ในประเทศไทย

____________________


ประวัติการจัดส่ง

  • ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการดำเนินการรวบรวมผลงาน

  • โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน พฤศจิกายน 2564

  • โรงเรียนนาตาลวิทยาคม พฤศจิกายน 2564

  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมูม่นพัฒนา พฤศจิกายน 2564


____________________


ข้อมูลที่ต้องเตรียมเพื่อส่งผลงาน


  • ชื่อ-นามสกุล ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (กรณีเข้าร่วมเป็นทีม ให้ระบุชื่อทุกคน)

  • เบอร์โทรผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  • หลักฐานการจัดส่งผลงาน (ภาพถ่ายสลิป หรือภาพขณะจัดส่ง)

  • ภาพระหว่างการทำกิจกรรม

  • ความรู้สึกที่ได้ระหว่างการทำกิจกรรม