Trash Picking

ส่งผลงานกิจกรรม

บริจาคหนังสือและจัดหาหนังสือ

Education, Donation, Environment, for Organization

‼️ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้บางกิจกรรม ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินการ และกำหนดการ

หลังจากส่งผลงาน งานของคุณจะ..

ถูกส่งไปพร้อมกับการส่งมอบหนังสือที่รับบริจาค ซึ่งจะจัดส่งไปตามสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ รวมถึงโรงเรียนต่าง ๆ หรือโรงเรียนด้อยโอกาสต่าง ๆ ในประเทศไทย

____________________


ประวัติการจัดส่ง

 • ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการดำเนินการรวบรวมผลงาน

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมูม่นพัฒนา พฤศจิกายน 2564

 • โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน พฤศจิกายน 2564

 • โรงเรียนนาตาลวิทยาคม พฤศจิกายน 2564

 • โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน สิงหาคม 2564

 • โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สิงหาคม 2564

 • โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ สิงหาคม 2564

 • โรงเรียนเทศบาล 6 อุดรธานี ปี 2564

 • โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ปี 2564

 • โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ปี 2564

 • สถานสงเคราะห์เด็ก บ้านเด็กหญิง จ.อุดรธานี ปี 2563


____________________


ข้อมูลที่ต้องเตรียมเพื่อส่งผลงาน


 • ชื่อ-นามสกุล ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (กรณีเข้าร่วมเป็นทีม ให้ระบุชื่อทุกคน)

 • เบอร์โทรผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 • หลักฐานการจัดส่งผลงาน (ภาพถ่ายสลิป หรือภาพขณะจัดส่ง)

 • ภาพระหว่างการทำกิจกรรม

 • ความรู้สึกที่ได้ระหว่างการทำกิจกรรม