Trash Picking

ส่งผลงานกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมออนไลน์

Others

‼️ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้บางกิจกรรม ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินการ และกำหนดการ

หลังจากส่งผลงาน งานของคุณจะ..

-

____________________


ข้อมูลที่ต้องเตรียมเพื่อส่งผลงาน


  • ชื่อ-นามสกุล ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (กรณีเข้าร่วมเป็นทีม ให้ระบุชื่อทุกคน)

  • เบอร์โทรผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  • ภาพระหว่างการทำกิจกรรม

  • ความรู้สึกที่ได้ระหว่างการทำกิจกรรม

ส่งผลงานคลิกที่นี่