Trash Picking

กิจกรรมอาสาสมัคร

ที่ไหน เมื่อไร ก็เป็นจิตอาสาได้

กิจกรรม

อาสาสมัคร

ออนไลน์

เข้าร่วมได้ทุกที่ ทุกเวลา พร้อมรับเกียรติบัตร

กิจกรรม

งานอาสา

ทั่วไทย

ค้นหางานอาสาต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย

จิตอาสาออนไลน์

จัดทำ/พิมพ์เล่มสมุดภาพระบายสี

จัดทำ/พิมพ์เล่มสมุดภาพระบายสี

จัดทำสมุดภาพระบายสี เพื่อส่งมอบให้กับสถานสงเคราะห์เด็กเล็ก

วาดภาพการ์ตูนสำหรับทำสมุดภาพระบายสี

วาดภาพการ์ตูนสำหรับทำสมุดภาพระบายสี

วาดภาพการ์ตูนสำหรับทำสมุดภาพระบายสีเพื่อเด็กด้อยโอกาส ตามสถานศึกษา ฯลฯ

ทำหน้ากากผ้าออนไลน์ (โครงการใหม่)

ทำหน้ากากผ้าออนไลน์ (โครงการใหม่)

ทำหน้ากากผ้าออนไลน์ เพื่อมอบให้กับสถานพยาบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทุกที่

 

ผลงานถูกส่งไปที่ไหน?

‼️ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้บางกิจกรรม ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินการ และกำหนดการ

กำลังดำเนินการ

ส่งมอบผลงาน กิจกรรมบริจาคหนังสือ และสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กอื่น ๆ

ผลงานกิจกรรมบริจาคหนังสือ การ์ดเกมเพื่อการศึกษา สมุดทำมือเพื่อน้อง - กันยายน

ส่งมอบผลงาน กิจกรรมบริจาคหนังสือ และสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กอื่น ๆ และสมุดภาพระบายสี

ผลงานกิจกรรมบริจาคหนังสือ และสมุดภาพระบายสี - กันยายน

ส่งมอบผลงาน กิจกรรมออกแบบเทมเพลตพอร์ตฟอลิโอ

กิจกรรมออกแบบเทมเพลตพอร์ตฟอลิโอ อยู่ระหว่างการปรับปรุงผลงาน และพัฒนาเว็บไซต์เพื่อใช้แจกผลงานในปี 2565

ส่งแล้ว